Schooljaar 2016-2017

Vrijdag 13 januari 2017: 12de nieuwjaarsreceptie

Na het succes van vorig jaar, hadden we met de nieuwjaarsreceptie weer een wandeling gepland.
Het weer gooide echter roet in het eten, een week tevoren hadden we al vastgesteld dat de geplande wandeling niet kon doorgaan omdat de wegen echt onbegaanbaar waren geworden.
Maar de dag zelf was er stormweer met sneeuw en allerhande andere ellende voorspeld. Uiteindelijk viel het nog best mee, zodat heel wat deelnemers zich toch geroepen voelden om de wandeling naar het kapelletje van de Roeselberg aan te vatten. Daar wachtte hen een drankje.
Bij terugkeer van de wandeling was er natuurlijk weer wat te drinken voorzien, maar ook een heerlijke kom verse soep...
En dan volgde natuurlijke de jaarlijkse toespraak van onze codi: Julien...

Nieuwjaarsreceptie 13 januari 2017

 

Geachte leden van het CASS, beste bestuurders, beste collega’s,

 

Laat mij beginnen met u allen een bijzonder goed jaar te wensen met natuurlijk een goede gezondheid en heel veel kansen om er een gelukkig jaar van te maken.

Vorig jaar tijdens de receptie ben ik ontsnapt aan het geven van een speech en ik heb daar eigenlijk niemand horen naar vragen.
Reden genoeg om te proberen het zo kort mogelijk te houden.

Ik wil beginnen met jullie allemaal heel erg te bedanken voor jullie positieve inzet om (na het debacle in Mechelen vorig schooljaar) toch werk te maken van het nieuwe leerplanconcept: Zin in leren, zin in leven, kortweg ZILL.
Wij zijn inderdaad met de hele scholengemeenschap ingestapt in de proeftuin rond de implementatie van dit nieuwe leerplan.
Ikzelf ben er van overtuigd dat ZILL een antwoord zal brengen op de uitdagingen die het onderwijs voor de 21ste eeuw met zich meebrengt en meteen ook een oplossing kan bieden voor het bos aan leerplannen waar we nu mee te kampen hebben en waardoor we vaak de bomen niet meer zien. Laat staan het samenbrengen van ontwikkelingsplan en leerplannen voor de kleuterschool.
Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Natuurlijk niet, er zal zeker een pak werk aan de winkel zijn en waar ik me zorgen over maak, is wat er onder de generieke doelen zit aan leerlijnen en hoeveel werk we daar als school zelf zullen aan hebben om hier duidelijkheid in te scheppen en om afspraken te maken wie wat voor zijn/haar rekening zal nemen. Op dit ogenblik heeft niemand daar zicht op en om het met de wijze woorden van een groot staatsman te zeggen: “We zullen de problemen aanpakken, wanneer ze zich voordoen.”
Aan de doelen op zich gaat er niet zo spectaculair veel veranderen, buiten het feit dat het er significant veel minder zullen zijn en dat de overlappingen er uit zullen gehaald zijn. De grote verandering voor ons, als leerkrachten, zal vooral gaan om de aanpak in de klas en de manier van werken. Dit nieuwe leerplan biedt uitgebreid kansen om flexibel om te gaan met werkvormen, groeperingsvormen, projectwerking, differentiatie, kortom om goed onderwijs voor de 21ste eeuw te geven.

Dit brengt mij bijna naadloos bij de aan de gang zijnde doorlichtingen. Twee scholen hebben ze reeds achter de rug, en de anderen komen gegarandeerd dit schooljaar nog aan de bak. Ik wens iedereen hiervoor veel goede moed en sterkte toe, want ik weet uit ervaring wat een druk zo’n doorlichting legt op een schoolteam.

Blijkbaar is dat iets wat ook onze minister ter ore is gekomen, want ook hiervoor is er een nieuw kader uitgewerkt: het Referentiekader OnderwijsKwaliteit, kortweg ROK, of ook wel Inspectie 2.0 genoemd. Om dit ROK op te stellen is er een brede maatschappelijke bevraging geweest en voor ons is het belangrijk om te weten dat de controle op de onderwijskwaliteit door de inspectie in de toekomst zal uitgaan van de zaken die de school zelf aanpakt om haar goede onderwijs nog te verbeteren.

Ik hoor jullie tot hier denken: waar komen ze nu weer mee af, weer iets nieuws, weer iets erbij.

Wel hierbij kan ik jullie eigenlijk best geruststellen: samen met mensen van hogerhand, zoals ze dat dan zo mooi noemen, ben ik er heilig van overtuigd dat wanneer je als school goed met het nieuwe leerplanconcept, ZILL, bezig bent, je meteen ook werkt aan de dingen die in het Referentiekader OnderwijsKwaliteit staan. ZILL past volledig binnen dit nieuwe ROK-kader. Wat mij brengt bij een oude fetisj van mezelf: doe de dingen nooit voor de inspectie, maar doe ze voor je leerlingen en doe ze goed en dan zal de inspectie daar (moeten) mee tevreden zijn.

En dan wil ik ook nog kort wat vertellen over de Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, kortweg het BOS-verhaal genoemd. Ik denk dat wij in het onderwijs de specialisten in afkortingen geworden zijn.
De bedoeling om onze schoolbesturen zoals ze nu bestaan te laten opgaan in één groot schoolbestuur. Men betracht deze nieuwe vzw van start te laten gaan op 01/09/2018. Op 6 oktober ondertekenden volgende schoolbesturen een engagementsovereenkomst om samen één groot schoolbestuur te vormen: Damiaaninstituut, Sint-Jozefscollege, Sancta Maria, SJIB-Betekom, Sint Denys Houwaart, Pastoor Dergent Gelrode, Ourodenberg, De Bolster Ramsel, Katholiek Onderwijs Begijnendijk-Betekom (SJIBke) en Katholiek Onderwijs Tremelo-Baal.

De bedoeling is dus dat we met 4 secundaire en 9 lagere scholen onder één schoolbestuur zullen werken.
Zeker vanuit het basisonderwijs hebben we er altijd naar gestreefd om binnen dat grotere geheel de eigenheid van elke school te bewaren.
De bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting  is voor de  betrokken  schoolbesturen dan ook geen doel op zich, maar een middel tot optimalisatie van de werking van het schoolbestuur ( meer bestuurskracht en professionalisering )  en  een middel tot  de regionale versterking van het Katholieke Onderwijs,  wat ten goede moet komen aan alle onderwijsbetrokkenen.
Daarom ook is er  in het organisatiemodel  ruimte voorzien voor  een aantal centraal-ondersteunende diensten,.  Die  kunnen de uitvoering van secundaire taken en processen  voor scholen (Infrastructuur, Financiën, Boekhouding, Veiligheid en welzijn, … ) op zich nemen of sterk ondersteunen.  Zo  stellen we de pedagogische directeur in staat om zich samen met het schoolteam meer te concentreren  op  de pedagogische-didactische  kernopdrachten.  Hiervan moeten  personeel en leerlingen beter  worden.  Want samen sterker, vinden we gemakkelijker  een  antwoord  op de vragen die zich vanuit  de maatschappij, de ouders en de leerlingen en vanuit het personeel aandienen  en  zoeken we  samen oplossingen   voor  dergelijke knelpunten.

Dat betekent voor jullie concreet dus dat jullie vanaf vermoedelijk september 2018 een nieuwe werkgever gaan krijgen en dat jullie schoolbestuur zoals het nu bestaat zal verdwijnen. Ik ga ervan uit dat er voor jullie op de werkvloer in jullie eigen scholen niet zo veel zal veranderen, maar ik hoop wel dat we, omdat jullie directies meer tijd zullen krijgen voor pedagogische taken, in de toekomst nog beter onderwijs zullen kunnen brengen, dan dat wel nu al doen.

 

Dat gezegd zijnde, wens ik iedereen nog een fijne avond en natuurlijk nog eens een geweldig 2017.